AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Kigalar Shakarr
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 11 August 2018
Pages: 322
PDF File Size: 16.8 Mb
ePub File Size: 16.97 Mb
ISBN: 164-7-34656-602-4
Downloads: 37300
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazragore

Feral Children and Clever Animals: In Afrikaanse oorganklike bysinne word beide die onderwerp van onoorganklike sinne “Ek hardloop” en oorganklike sinne grammati,a is lief vir jou” dieselfde behandel, hier vertoon deur die nominatiewe voornaamwoord Ek.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St 6-10 (Afrikaans, Book)

Nieteenstaande is ons kennis van die neurologiese basisse van taal heelwat beperk, hoewel dit baie uitgebrei het met die ingebruikneming van moderne beeldvormingstegnieke. Dit word skryfstelsels genoem. In baie tale kom stilistiese of selfs grammatikale verskille voor tussen die wyses waarop mans en vrouens praat, ouderdomsgroepe of tussen sosiale stande, net soos grammatuka tale gebruik maak van verskillende woorde afhangende van wie luister.

Medeklinkers of konsonante is die klanke wat hoorbare wrywing of afsluiting het in die boonste stemkanaal, op ‘n sekere tydstip.

Language universals and linguistic typology: Daedalus 3, Language as a Gramnatika Problem: Veranderings kan spesifieke klanke behels, of die hele fonologiese sisteem. Die eerste groep wat Afrikaanse woorde soos “hond” en “lied” insluit, word gewoonlik selfstandige naamwoorde genoem. Die aanleer van tweede en addisionele tale kan teen enige ouderdom plaasvind deur daaglikse bloodstelling of kursusse.

Daar word algemeen ooreengekom dat Sumeriese skrif ‘n onafhanklike uitvinding was; dit is egter debatteerbaar afriikaans Egiptiese skrif geheel onafhanklik van sy Sumeriese eweknie ontwikkel het, en of dit ‘n geval was van transkulturele samevloei. Hoewel sommige diere ‘n groot aantal woorde en simbole kan aanleer, [notas 1] kon nie een nog soveel verskillende tekens aanleer soos wat algemeen geken word deur ‘n 4 jarige mens nie, ook het nie een al enige iets kon aanleer wat die komplekse grammatika van menslike taal reflekteer nie.

  ALOJZ BENAC PDF

In verskeie polisintetiese tale kruisverwys werkwoorde hulle onderwerpe. In gevalle van ekstreme afri,aans volgehoue taalkontak, kan dit lei tot die vestiging van ‘n nuwe mengtaal wat nie oorwegend tot ‘n bepaalde taalfamilie behoort nie.

Tale verskil breed van mekaar ten opsigte van hulle afhanklikheid op morfologiese prosesse van woordvorming. Sommige skryfstelsels maak gebruik van die horisontale as links na regs soos Latynse skrif of regs na links soos Arabiese skrifterwyl ander soos tradisionele Sjinese skrif vertikaal loop van bo na onder. Taal kan spontaan ontwikkel in omgewings waar mense lewe of saam grootword sonder ‘n gemeenskaplike taal, byvoordeel kreooltale en spontaan ontwikkelde gebaretale soos Nicaraguaanse gebaretaal.

Kinders wat ‘n tweede taal aanleer is meer geneig om moedertaalsprekende vlotheid te bereik as volwassenes, maar dit is oor die algemeen uitsonderlik vir iemand om ‘n tweede taal te praat soos ‘n moedertaalspreker. The History of Linguistics. Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Die klank van spraak kan beskou word as ‘n kombinasie van segmentele en suprasegmentele elemente. Dieselfde proses is toegepas op alle stop-konsonante en verklaar hoekom Italiese tale soos Latyn ‘n “p” het in woorde soos “”p”ater” en “”p”isces”, terwyl Germaanse tale soos Afrikaans die woorde “”v”ader” en “”v”is” het.

Enkele skryfstelsels gebruik teenoorgestelde rigtings met afwisselende lyne, en ander weer, soos die antieke Maja-skrif kan in enige rigting geskryf word en gebruik grafiese leidrade om die rigting vir die leser aan te dui. Ontsluit van ” https: Die wetenskaplike bestudering van taal word linguistiek of taalkunde genoem. Sommige spraakklanke, beide vokale en konsonante, behels die vrylaat van lugvloei deur die nasale holte, en dit word nasale klanke genoem.

Die ingewikkelde struktuur leen homself tot ‘n heelwat wyer reeks van moontlike uitdrukkings en gebruike as enige bekende sisteem van dierkommunikasie. Olie op plank, The Languages of the World. Linguistic Society of America. Die Switserse taalkundige Ferdinand de Saussure, wat die moderne vakgebied van taalkunde gedefinieer het, het eerstens eksplisiet grammayika onderskeiding geformuleer deur gebruik te maak van afgikaans Franse woord langage vir taal as ‘n konsep, langue as ‘n bepaalde instansie van ‘n taalsisteem, en parole vir die konkrete gebruik afriaans spraak in ‘n bepaalde taal.

  BONSAI TECHNIQUES FOR SATSUKI PDF

Aangesien die verskynsels voorkom buite die vlak van enkelsegmente word dit suprasegmenteel genoem. Deur die spraakorgane te gebruik kan mense honderde afsonderlike klanke maak: In enige taal is daar slegs ‘n beperkte aantal klanke wat gemaak kan word deur die menslike stemorgane wat bydrae tot die saamstel van betekenis.

Learn Afrikaans! — Grammatika: Die Hulpwerkwoorde – The Modal Verbs

Henry Holt and Company. Mense leer taal van vroeg af aan deur sosiale interaksie in hul kinderjare, en kinders praat gewoonlik al vlot rondom driejarige ouderdom.

Stemhebbendheid is wat die Afrikaanse [s] in suid stemlose sibilant onderskei van [z] in zuid soos in Nederlands uitgespreek stemhebbende sibilant.

Dit word soms kongruensie genoem. An introduction to the study of language. Indien die tong na agter in die mond geplaas wordis, verander die kwaliteit, en word vokale gevorm soos [u] Afrikaans “oe”. Language and Social Relations.

Nog ‘n bron van klankverandering is die erosie van woorde soos die uitspraak daarvan geleidelik meer eie raak en woorde verkort word as lettergrepe uitgelaat word.

Chomsky stel voor dat “‘n lukrake mutasie plaasgevind het, miskien na ‘n rare kosmiese-straalstortbui waartydens dit die verstand geherorganiseer het en ‘n taalorgaan ingeplant het in ‘n andersins primaatbrein. Die soorte verskille is nie deel van die linguistiese sisteem nie, maar is ‘n belangrike komponent van hoe taalgebruikers taal gebruik as sosiale gereedskap om groepe mee te vestig.

Alhoewel tale nog altyd deur die geskiedenis uitgesterf het, verdwyn hulle tans teen ‘n verhoogde tempo as gevolg van globalisasie en nieukolonialisme met die ekonomies sterker tale wat ander tale domineer. Die beskouing plaas belangrikheid op die studie van linguistiese tipologie of die klassifikasie van tale volgens strukturele eienskappe, soos aangedui kan word dat prosesse van grammatikalisering geneig is om trajekte te volg wat gedeeltelik afhanklik is van tipologie.

Nog ‘n algemene kategorie is die byvoeglike naamwoord: